ผิดพลาด

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/i-i.co.th/htdocs/components/com_k2/models/item.php on line 445
วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2011 เวลา 07:29 น.
Rate this item
(0 votes)

หลักสูตร ? ศาสตร์แห่งการสร้างและรักษาบุคลากรในองค์กร ?

 

การสอนงาน (Coaching) เป็นกระบวนการฝึกสอนที่ Coach ใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในของแต่ละบุคคล โดยนำออกมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ โดยใช้กระบวนการชี้แนะ กระตุ้น จูงใจ ให้ข้อมูล และวิธีการให้บุคคลนำความรู้และศักยภาพของตนมาใช้ให้เต็มที่ นอกจากนั้น Coach ยังต้องทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Counseling) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) โดยมุ่งเน้นที่จุดมุ่งหมายด้วยการดูแลพนักงานเป็นรายบุคคล (one by one) ในเรื่องต่างๆ

 

หัวข้อการอบรม

 

เวลา  09:00 - 12:00 น.

เวลา  13:00 - 16:00 น.

—งานที่สำคัญ 5 ประเภทที่หัวหน้าควรจะทำ

    - งานเกี่ยวกับลูกค้า

    - งานเกี่ยวกับการพัฒนาลูกน้อง

    - งานเกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการทำงาน

    - งานที่ริเริ่มใหม่ ๆ ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

    - งานเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง

—Line Manager และ HR Manager มองเรื่อง

   การบริหารทรัพยากรบุคคลแตกต่างกันอย่างไร

—การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource

    Development)สำหรับหัวหน้างาน

—เทคนิคการสอนงาน (Coaching)

    - ประเภทของการสอนงาน

    - ลักษณะการสอนงาน 4 แบบ

    - องค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมการสอนงาน

—ความแตกต่างระหว่างการสอนงาน (Coaching)

    และการให้คำปรึกษา (Counseling)

—เทคนิคการให้คำปรึกษา (Counseling)

    - ทฤษฎีการให้คำปรึกษา (Theories Counseling)

    - 5 สิ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

    - การเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์

    - กระบวนการให้คำปรึกษา 8 ขั้นตอน

    - พฤติกรรมในการให้คำปรึกษา

    - คุณลักษณะของที่ปรึกษาที่ดี

—เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง(Mentoring)

    - ความหมายของ “พี่เลี้ยง (Mentor)” และ

      “ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)”

—การแก้ปัญหา : กรณีลูกน้องทำงานได้ต่ำกว่า

    มาตรฐาน

—การจูงใจให้พนักงานทำงาน (Motivation at work)

    - ประเภทของการจูงใจ

    - การปฏิบัติตน : เพื่อสร้างขวัญกำลังใจลูกน้อง

    - การจัดการ “ลูกน้อง”ประเภทต่าง ๆ

 

ระยะเวลาการอบรม                 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

รูปแบบการอบรม                การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ และแบบทดสอบเชิงพฤติกรรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม            วิศวกร / หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

        ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการสอนงาน การให้คำปรึกษาและการเป็นพี่เลี้ยง โดยอาศัยศิลปะการจูงใจ (Motivation) ให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ โดยการเสริมแรง (Reinforcement) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน และการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning) จากหัวหน้างานไปสู่ลูกน้อง ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเป็นการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรเป็นเวลานาน ๆ

Latest from

back to top