ผิดพลาด

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/i-i.co.th/htdocs/components/com_k2/models/item.php on line 445
วันพุธที่ 02 มีนาคม 2011 เวลา 02:43 น.
Rate this item
(3 votes)

หลักสูตร ? เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Techniques) ?

 

การนำเสนอไม่ว่าแผนงาน ความคิดเห็น ผลการดำเนินการ ย่อมขึ้นอยู่กับเทคนิคและวิธีการนำเสนอเพราะไม่ว่าความคิดหรือแผนงานนั้นจะดีเด่นสักเพียงใด ถ้าผู้นำเสนอไม่สามารถชี้ให้เห็นคุณค่าและความจำเป็นของสิ่งนั้น จนผู้ฟังเห็นพ้องด้วย รวมถึงการยอมรับและเชื่อมั่นได้แล้ว การนำเสนอนั้นย่อมไร้ผล อาจกลับมาเป็นตัวทำลายความคิดหรือแผนงานดีๆ เหล่านั้น ซึ่งจะเป็นตัวขวางความก้าวหน้า ตลอดจนทำให้ภาพพจน์ ของผู้นำเสนอเสียไปด้วย

 

หัวข้อการอบรม

 

วันที่หนึ่ง  เวลา 09:00 - 16:00 น.

วันที่สอง  เวลา 09:00 - 16:00 น.

—แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพูด

—สื่อที่เหมาะสมในการนำเสนอ

    - สื่อที่เหมาะสมในการถ่ายทอด

    - การเลือกใช้สื่อการนำเสนอ

    - การออกแบบสื่อ

    - การจัดทำสื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint

—การพูดจูงใจ (Persuasive Speech)

    - จุดมุ่งหมายของการพูดจูงใจ

    - บันได 5 ขั้นในการพูดจูงใจ

—การนำเสนอให้อยู่ในความต้องการของผู้ฟัง

—การสร้างบรรยากาศในการนำเสนอ

    - ประโยชน์ของอารมณ์ขัน

    - วิธีการสร้างอารมณ์ขัน

    - ข้อควรระวังในการสร้างอารมณ์ขัน

—ปัญหาและอุปสรรคในการนำเสนอ

—ฝึกปฏิบัติการนำเสนอ 4 ครั้ง

   (วิทยากรจะบันทึก Video การฝึกปฏิบัติทุกครั้ง

     และให้คำแนะนำเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล)

    - การพูดแบบจูงใจและชักชวน

    - การพูดแบบบอกเล่าหรือบรรยาย

    - การพูดแบบบันเทิง

—หลัก 4 P’s ในการนำเสนอ

    - ปัญหาที่เกิดขึ้น (Problems)

    - ข้อเสนอแนะ (Proposal)

    - การเตรียมการนำเสนอ (Preparation)

    - การนำเสนอ (Presentation)

—ขั้นตอนการนำเสนออย่างมืออาชีพ

    - หลักการพูดเพื่อการนำเสนอ

    - โครงร่างการพูดอย่างมืออาชีพ

    - ขั้นตอนการพูดเพื่อการนำเสนอ

    - วิธีการขึ้นต้นและสรุปจบการนำเสนอ

    - การใช้เสียงและอากัปกิริยาประกอบการพูด

    - เทคนิคการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

 

ระยะเวลาการอบรม                 2 วัน (09:00-16:00 น.)

รูปแบบการอบรม                การบรรยาย กิจกรรม และฝึกปฏิบัติการนำเสนอ 4 ครั้ง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม            เจ้าหน้าที่ / วิทยากรภายใน / หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

        ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำแผนการนำเสนอ และมีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในด้านการตลาด การขาย การเงิน การวิจัย การผลิต หรือผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนต่าง ๆ โดยการนำเสนอแบบจูงใจให้ผู้ฟังเห็นด้วยกับแนวความคิดที่กำลังนำเสนอ เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปหรือเป้าหมายในการนำเสนอ

Latest from

Related items (by tag)

back to top