ผิดพลาด

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/i-i.co.th/htdocs/components/com_k2/models/item.php on line 445
วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2011 เวลา 06:48 น.
Rate this item
(0 votes)

หลักสูตร ? การแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) ?

 

ในการประชุมบ่อยครั้งจะเกิดคำถามขึ้นเสมอว่า “ปัญหาคืออะไร”แม้เป็นคำที่ใช้อยู่ประจำ แต่มักเป็นคำที่ไม่ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง การแก้ปัญหาและตัดสินใจมีคนจำนวนไม่น้อย ที่ถึงแม้จะรู้ว่าสิ่งคาดหวังหรือเป้าหมายคืออะไร แต่ก็ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้ เพราะปัญหามากมาย มีความซับซ้อนคลุมเครือและแฝงไว้ด้วยปัญหาอื่นซึ่งทำให้ยากแก่การแก้ไข และถ้าเราหาทางแก้ไขแบบสะเปะสะปะ ไม่มีแนวทางที่ชัดเจน เราก็อาจจะพบสิ่งกีดขวางและกับดักที่ทำให้เราไปไม่ถึงสิ่งที่คาดหวัง หรือเป้าหมายนั้น ๆ ได้

 

หัวข้อการอบรม

 

วันที่หนึ่ง  เวลา 09:00 - 16:00 น.

วันที่สอง  เวลา 09:00 - 16:00 น.

—กรอบความคิด (Paradigm)

    - กรอบความคิดเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างไร

    - ปัญหาคืออะไร ?

—พฤติกรรมของคนที่อยู่กับปัญหา

    - คอยดูไปก่อน, การปรับตัว, หลีกเลี่ยง และ

      แก้ไขให้ถูกต้อง

—ทักษะพื้นฐานในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

    - ทักษะด้านความคิดความเข้าใจ (Cognitive Skill)

    - ทักษะด้านการปรับอารมณ์และสติ (Emotional)

—ประเภทของปัญหา

    - แบ่งตามเกณฑ์คุณภาพการตัดสินใจและยอมรับ

    - แบ่งตามเกณฑ์เวลา

—กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

    - การวิเคราะห์สถานการณ์ (Problem Analysis)

    - การตัดสินใจ (Decision Making)

    - การนำไปปฏิบัติ (Implementing Decisions)

    - การควบคุม (Control)

—การวิเคราะห์สถานการณ์ (Problem Analysis)

    - การค้นหาสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้

    - การประเมินความเร่งด่วนของปัญหา

—เครื่องมือในการวิเคราะห์และสรุปปัญหา

    - เทคนิคโมดิฟายด์ เดลฟี(Modified Delphi)

    - ใช้หลัก PDCA = Plan Do Check Action

    - แผนผังต้นไม้ (Tree Diagram)

    - แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram)

—การตัดสินใจ (Decision Making)

    - วิธีกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา

    - การประเมินทางเลือกต่าง ๆ (ผลได้และผลเสีย)

    - การตัดสินใจตามแนวคิดของ Must และ Want

    - กับดักในการตัดสินใจ

—การนำไปปฏิบัติ (Implementing Decisions)

    - การจัดทำแผนปฏิบัติ (Developing a plan)

    - วิธีการวางแผนการปฏิบัติและแผนฉุกเฉิน

—การควบคุม (Control)

 

ระยะเวลาการอบรม                 2 วัน (เวลา 09:00-16:00)

รูปแบบการอบรม                การบรรยาย กิจกรรม กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม            วิศวกร / หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร                

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

             ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ รู้จักการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ และมีการเตรียมการสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ได้ทำการตัดสินใจไปแล้ว

Last modified on วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:24 น.

Latest from

Related items (by tag)

back to top