Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/i-i.co.th/htdocs/components/com_k2/models/item.php on line 445
วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2011 เวลา 06:51 น.
Rate this item
(1 Vote)

หลักสูตร ? การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) ?

 

                แนวความคิดดั้งเดิมเชื่อว่าความขัดแย้งเป็นผลร้ายต่อองค์กร และเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้เกิดขึ้น ผู้บริหารเชื่อว่า ความขัดแย้งเป็นสัญญาณบอกให้ทราบว่าองค์กรมีความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นแล้ว และถ้าหากสามารถแก้ไขได้แล้ว ความขัดแย้งจะไม่เกิดขึ้น องค์กรก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

          แนวคิดปัจจุบัน เชื่อว่าความขัดแย้งในองค์กรเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะความขัดแย้งจะนำไปสู่การค้นหาผลลัพธ์ที่ดีกว่า ทำให้การดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพดีขึ้น

 

หัวข้อการอบรม

 

เวลา  09:00 - 12:00 น.

เวลา  13:00 - 16:00 น.

—แนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง

    - แนวคิดดั้งเดิม และแนวคิดสมัยใหม่

    - แนวคิดเรื่องการบริหารความขัดแย้ง

—สาเหตุของความขัดแย้ง

    - การสื่อสาร (Communication)

    - โครงสร้าง (Structure)

    - ตัวแปรส่วนบุคคล (Personal Variables)

—ประเภทของความขัดแย้ง

    - ความขัดแย้งในเป้าหมาย (Goal Conflict)

    - ความขัดแย้งในเรื่องแนวคิด (Cognitive Conflict)

    - ความขัดแย้งในเรื่องความรู้สึก (Affective Con.)

    - ความขัดแย้งในเรื่องพฤติกรรม (Behavior Con.)

—การบริหารความขัดแย้งในองค์กรมี 4 วิธี

    - การกระตุ้นความขัดแย้ง

    - การลดหรือระงับความขัดแย้ง

    - การยุติความขัดแย้ง

    - การป้องกันปัญหาความขัดแย้ง

—การยุติความขัดแย้ง

    - วิธีการ ชนะ-แพ้ (Win-Lose Methods)

    - วิธีการ แพ้-แพ้ (Lose-Lose Methods)

    - วิธีการ ชนะ-ชนะ (Win-Win Methods)

—วิธีการขจัดความขัดแย้งตามแนวอริยสัจ 4

    - ใช้หลักธรรม “พรหมวิหาร 4”

    - ใช้หลักธรรม “สังควัตถุ 4”

—วิธีจัดการความขัดแย้งตามแนวคิดของเบลคกับ

    มูตัน (Blake and Mouton)

—อุปสรรคในการบริหารความขัดแย้ง

—ทักษะที่จำเป็นในการบริหารความขัดแย้ง

    - การวิเคราะห์สถานการณ์

    - เทคนิคการเจรจาต่อรอง

    - การกระจายความเป็นธรรม

    - การใช้อำนาจ

—ประโยชน์และโทษของความขัดแย้ง

—หน้าที่ของหัวหน้างานในการแก้ไขข้อขัดแย้ง

 

ระยะเวลาการอบรม                 1 วัน (เวลา 09:00-16:00)

รูปแบบการอบรม                การบรรยาย กิจกรรม กรณีศึกษา แบบทดสอบเชิงพฤติกรรม และฝึกปฏิบัติ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม            หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร                 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

             ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยอาศัยเทคนิคต่างที่ได้รับจากการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงประโยชน์และโทษของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กร และสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องความขัดแย้งว่าไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหรือเลวร้ายเสมอไป

Last modified on วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:23 น.

back to top