Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/i-i.co.th/htdocs/components/com_k2/models/item.php on line 445
วันพุธที่ 02 มีนาคม 2011 เวลา 03:44 น.
Rate this item
(1 Vote)

หลักสูตร ? เทคนิคการให้คำปรึกษา (Counseling Techniques) ?

 

การให้คำปรึกษา (Counseling) นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานอย่างหนึ่ง การให้คำปรึกษา เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือกับพนักงาน เพื่อให้ผู้มีปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน หรือการดำเนินชีวิต ใช้ความสามารถและคุณสมบัติที่เขามีอยู่จัดการกับเรื่องของตนเองได้ ผู้ให้คำปรึกษาจะต้องเข้าใจ และยอมรับ ทั้งในเรื่องราวและความเป็นบุคคลของผู้รับคำปรึกษา พร้อมทั้งเชื่อมโยงประสบการณ์เหล่านั้น เพื่อสะท้อนให้ผู้รับคำปรึกษาเกิดความเข้าใจตนเองให้ดีขึ้น ในการพัฒนาที่ปรึกษานั้น ที่ปรึกษาจำเป็นต้องยอมรับในความสามารถ ทัศนคติ ค่านิยม และแรงจูงใจ

 

หัวข้อการอบรม

 

เวลา 09:00 - 12:00 น.

เวลา 13:00 - 16:00 น.

—ชีวิตกับการเปลี่ยนแปลง

    (Thinking, Acting, Feeling)

—5 สิ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

—ผลของความแตกต่างระหว่างบุคคล

    (Individual Differences)

—ความแตกต่างระหว่างการสอนงาน (Coaching)

    กับการให้คำปรึกษา (Counseling)

—ทฤษฎีการให้คำปรึกษา (Counseling Theories)

    - แนวความคิดเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา

    - ความเข้าใจผิดในการให้คำปรึกษา

    - หลุมพรางของผู้ให้คำปรึกษาหัดใหม่

    - พฤติกรรมในการให้คำปรึกษา

—กระบวนการให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบ

    (Systematic Counseling)

    - ขั้นเตรียมที่ปรึกษา, การสัมภาษณ์, การสร้าง

      สัมพันธภาพ, สร้างความเข้าใจและการยอมรับ,

      การกำหนดแนวทางและขั้นตอนในการแก้ปัญหา

—เทคนิคในการให้คำปรึกษา

—คุณลักษณะของที่ปรึกษาที่ดี

    - สัมพันธภาพ (Relationship)

    - ความยืดหยุ่น (Flexibility)

    - การสื่อความหมาย (Communication)

    - การจูงใจ (Motivation)

    - การยอมรับนับถือ (Respect)

    - การสนับสนุน (Supporting)

    - การเน้นกับเหตุการณ์ปัจจุบัน (Being Here)

    - การเรียนรู้ (Learning)

—การพิจารณาทางเลือก

    - ข้อควรคำนึงการพิจารณาทางเลือก

—การแก้ไขปัญหาพนักงานทำงานต่ำกว่ามาตรฐาน

    - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการทำงาน

    - สาเหตุปัญหาการทำงานต่ำกว่ามาตรฐาน

—การจูงใจให้พนักงานทำงาน

    - การปฏิบัติตน : เพื่อสร้างขวัญกำลังใจลูกน้อง

 

ระยะเวลาการอบรม                 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

รูปแบบการอบรม                การบรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม และฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษา

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม            วิศวกร / หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

             ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของเทคนิคการให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน โดยใช้กระบวนการในการให้คำปรึกษาอย่างถูกต้อง เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

Last modified on วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:08 น.

back to top