ผิดพลาด

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/i-i.co.th/htdocs/components/com_k2/models/item.php on line 445
วันพุธที่ 02 มีนาคม 2011 เวลา 02:26 น.
Rate this item
(1 Vote)

หลักสูตร ? การคิดเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (Thinking for success) ?

 

พลังความคิดสร้างสรรค์หรือพลังความคิดด้านบวก จะช่วยผลักดันให้องค์กรเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง และพร้อมที่จะแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบัน ดังคำสอนที่ว่า “คิดดี พูดดี ทำดี ชีวีมีสุข” ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยลักษณะความคิดอื่นๆ มิใช่เพียงแต่ความคิดริเริ่มเพียงอย่างเดียว ความคิดริเริ่มจัดเป็นลักษณะสำคัญที่ทำให้เกิดการเริ่มต้นขึ้น แต่ความสำเร็จของการสร้างสรรค์ก็จำเป็นต้องอาศัยลักษณะความคิดที่คล่องตัว ความคิดที่ยืดหยุ่น และความคิดแบบละเอียดละออ

 

หัวข้อการอบรม

 

เวลา  09:00 - 12:00 น.

เวลา  13:00 - 16:00 น.

—กรอบความคิด (Paradigm)

    - กรอบความคิดเกิดจากอะไรบ้าง

    - กรอบความคิดมีผลกระทบกับพฤติกรรมอย่างไร

—ความคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

    - การทำงานของสมอง “ซีกซ้าย”และ “ซีกขวา”

—รูปแบบการคิดของสมอง 4 แบบ

    - การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

    - การคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

    - การคิดให้ครบจนจบเรื่อง (Integrated Thinking)

    - การคิดในภาพรวมทั้งระบบ (System Thinking)

—การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

    - องค์ประกอบของการคิดเชิงวิเคราะห์

    - เหตุใดจึงต้องมีการคิดเชิงวิเคราะห์

    - อุปสรรคของการคิด 6 ประการ

    - ฝึกการตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์

    - การพัฒนานิสัยนักคิดเชิงวิเคราะห์

—องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์

    - ความคิดริเริ่ม (Originality)

    - ความคิดคล่องตัว (Fluency)

    - ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)

    - ความคิดละเอียดละออ (Elaboration)

—การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

    - บุคลิกของคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี

    - บรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

    - สาเหตุที่ทำให้คนหยุดคิดริเริ่ม-สร้างสรรค์

—ข้อบกพร่องที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาแก้ไข

    - Muda Mura Muri มีความแตกต่างกันอย่างไร

    - ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes)

—แผนภูมิทางความคิด (Mind map)

    - ความหมายและความเป็นมา

    - ปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาในการเขียนแผนภูมิ

    - การเขียนแผนภูมิความคิด

 

ระยะเวลาการอบรม                 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

รูปแบบการอบรม                การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม แบบทดสอบ และการฝึกปฏิบัติ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม            พนักงาน / เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างานทุกระดับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

        ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบ ที่มีผลต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน การใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยอาศัยเครื่องมือที่ได้รับจากการฝึกอบรม เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลง ลูกค้ามีความพึงพอใจ

Last modified on วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:12 น.

Latest from

back to top