Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/i-i.co.th/htdocs/components/com_k2/models/item.php on line 445
วันพุธที่ 02 มีนาคม 2011 เวลา 02:23 น.
Rate this item
(0 votes)

หลักสูตร ? การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (How to Build Corporate Culture) ?

 

วัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวกำหนดให้คนในองค์กรรู้สึกว่าเขาควรจะทำงานหรือประพฤติอย่างไร จึงจะมีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีจะทำหน้าที่เป็นเตาหลอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจมากที่สุด วัฒนธรรมองค์กรที่มีความเข้มแข็งและมีทิศทางที่ชัดเจน จะหล่อหลอมให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจ ฮึกเหิม กล้าคิดกล้าทำ วัฒนธรรมองค์กรหลายอย่างเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร เช่น วัฒนธรรมอุปถัมภ์พวกพ้อง วัฒนธรรมเจ้าขุนมูลนาย วัฒนธรรมความเกรงใจที่เกินเหตุ และวัฒนธรรมที่ทำอะไรตามใจคือไทยแท้ เป็นต้น

 

หัวข้อการอบรม

 

เวลา  09:00 - 12:00 น.

เวลา  13:00 - 16:00 น.

—ความหมาย “วัฒนธรรมองค์กร”

—จุดกำเนิดของวัฒนธรรมองค์กร

    - ประวัติศาสตร์ (History)

    - สิ่งแวดล้อม (Environment)

    - กระบวนการรับคนเข้าทำงาน (Staffing)

    - กระบวนการทางสังคม (Socialization)

—องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กร

    - สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

    - ค่านิยม (Value)

    - วีรบุรุษ หรือ Statesman ขององค์กร

    - ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ

    - เครือข่ายวัฒนธรรม

—ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละ

    เชื้อชาติ (จีน แขก ไทย)

—วัฒนธรรมในฐานะเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จและ

    ความล้มเหลวขององค์กร

—กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    - นิสัยใฝ่รู้ (Learning)

    - นิสัยสู้งาน (Hands on)

    - นิสัยสานสัมพันธ์ (Teamwork & Relation)

    - นิสัยทันท่วงที (Sense of urgency)

    - นิสัยใส่ใจลูกค้า (Customer is god)

    - นิสัยค้นหาวัฒนธรรม (Innovation)

    - นิสัยความเป็นเจ้าของ (Sense of ownership)

    - นิสัยสื่อสารทั่วถึง (Boundless communication)

—ประโยชน์ของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

—แนวทางการสร้างและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

   องค์กร

—ปัจจัยความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

—กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

—ตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการสร้าง

   วัฒนธรรมองค์กร

 

ระยะเวลาการอบรม                 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

รูปแบบการอบรม                การบรรยาย กิจกรรม และแบบทดสอบเชิงพฤติกรรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม            วิศวกร / หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

        ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมองค์กรดีขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) และเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งได้มีโอกาสศึกษาวัฒนธรรมขององค์กรอื่นที่ประสบความสำเร็จว่ามีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร

Last modified on วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:16 น.

back to top