Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/i-i.co.th/htdocs/components/com_k2/models/item.php on line 445
วันพุธที่ 02 มีนาคม 2011 เวลา 02:29 น.
Rate this item
(2 votes)

หลักสูตร ? การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Team Building) ?

 

การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ภายใต้การแข่งขันอย่างเอาเป็นเอาตายของธุรกิจในปัจจุบัน การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นผู้นำในธุรกิจนั้นๆ สิ่งสำคัญที่สุดที่องค์กรจะต้องพิจารณา ก็คือ “คน”ทุกคนในองค์กรจะต้องช่วยกันผลักดันให้นโยบายต่างๆ ประสบผลสำเร็จ โดยการทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทำงานเป็นทีม ในฐานะที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีม โดยทุกคนในทีมจะต้องทราบบทบาทของตน และมีทัศนคติ แนวทางในการพัฒนาตนเองให้สามารถสร้างสรรค์การทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายแห่งความสำเร็จของตนเอง หน่วยงาน และองค์กร

 

หัวข้อการอบรม

 

เวลา 09:00 - 12:00 น.

เวลา 13:00 - 16:00 น.

—การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

     - หลักการและข้อพิจารณาเบื้องต้นในการสร้างทีม

     - องค์ประกอบของ Teamwork

     - ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม

     - ขั้นตอนในการสร้างทีม

     - ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม

     - 6ร ที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จ

    - อุปสรรคของการทำงานร่วมกันเป็นทีม

—บทบาทของหัวหน้าทีมที่ดี

    - การทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

    - การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกในทีม

—บุคลิกของสมาชิกในทีมงาน

    - ทำได้ และจะทำ

    - ทำได้ แต่ไม่ทำ

    - จะทำ แต่ทำไม่ได้

    - ทำไม่ได้ และไม่อยากทำ

—ทักษะการติดต่อสื่อสาร (Communication Skill)

    - การสื่อสารแบบทางเดียว

    - การสื่อสารแบบสองทาง

    - ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารภายในทีม

    - A-F เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

    - คำพูดด้านบวก และด้านลบ

—การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในทีมงาน

    - หลัก “ธรรมะ 8 ย.”

    - เทคนิคการตำหนิผู้อื่น

    - เทคนิคยกย่องชมเชยผู้อื่น

—บทบาท “ผู้นำ”สำหรับหัวหน้าทีม

    - ผู้นำสมัยใหม่ 10 ประการเป็นอย่างไร ?

    - คุณลักษณะของ “ผู้นำ”

    - ภาวะผู้นำแบบมุ่งงาน-มุ่งความสัมพันธ์

    - การพัฒนาภาวะผู้นำ

—การแก้ปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม

 

ระยะเวลาการอบรม                 1 วัน (09:00-16:00 น.)

รูปแบบการอบรม                การบรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรม และแบบทดสอบเชิงพฤติกรรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม            พนักงาน / เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

        ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้และเข้าใจในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ที่ต้องแข่งขันกับเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยใช้เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนมีทักษะในการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม บนพื้นฐานของการมีมุมมอง และวิธีการคิดที่ถูกต้องต่อปัญหา

Last modified on วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:08 น.

back to top