ผิดพลาด

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/i-i.co.th/htdocs/components/com_k2/models/item.php on line 445
วันพุธที่ 02 มีนาคม 2011 เวลา 02:28 น.
Rate this item
(0 votes)

หลักสูตร ? ทักษะการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Cooperation Skills) ?

 

การสื่อสารและประสานงานในองค์กร ถือเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งในงานหนึ่งๆ จะต้องมีคนที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของผลงานมากกว่าหนึ่งคน ดังนั้น คนที่ต้องทำงานร่วมกับบุคคลอื่น จะต้องเรียนรู้เรื่องการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ โดยเน้นในเรื่องของการพัฒนาจิตสำนึกในการทุ่มเทต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรได้เรียนรู้วิธีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม

 

เวลา  09:00 - 12:00 น.

เวลา  13:00 - 16:00 น.

—ความหมายและความสำคัญของการประสานงาน

    - ทำไมต้องมีการประสานงาน ?

—องค์ประกอบของการประสานงาน

    - ความร่วมมือ, จังหวะเวลา, ความสอดคล้อง,

      ระบบการสื่อสาร, ผู้ประสานงาน

—รูปแบบการประสานงาน

—ปัจจัยในการประสานงาน

    - คน, เงิน, วัสดุ วิธีการทำงาน

—เทคนิควิธีในการประสานงาน

    - การใช้เครื่องมือสื่อสาร

    - การประสานด้วยหนังสือ

    - การพบปะด้วยตนเอง

—วิเคราะห์การสื่อสารภายในองค์กร

    - การสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward)

    - การสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward)

    - การสื่อสารในแนวนอน (Horizontal)

    - การสื่อสารแบบข้ามสายงาน (Cross Channel)

—องค์ประกอบของการสื่อสาร

    - ข้อดี/ข้อเสีย ของการสื่อสารทางเดียว/สองทาง

    - อุปสรรคที่ทำให้การสื่อสารล้มเหลว

    - A-F เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

    - การสื่อสารโดยไม่ใช้ภาษา (Body Language)

    - การสื่อสารกับบุคคลประเภทต่างๆ

—การทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Success)

    - การทำงานร่วมกับ “ผู้บังคับบัญชา”, “ผู้ใต้บังคับบัญชา”

       และ “เพื่อนร่วมงาน”

—6ร ในการทำงานร่วมกันให้ประสบผลสำเร็จ

    - ประโยชน์ของการประสานงาน

    - ปัญหาและอุปสรรคในการประสานงาน

—การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

    - มนุษยสัมพันธ์ 6 ประการ (เดล คาร์เนสกี)

    - หลัก “ธรรมะ 8 ย.”

    - ทัศนะชีวิตของมนุษย์ 4 แบบ (Erick Berne)

    - หน้าต่างสี่บานของโจฮารี่ (Jahari’s Window)

 

ระยะเวลาการอบรม                 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

รูปแบบการอบรม                การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การระดมสมอง และกรณีศึกษา

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม            พนักงาน / เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างานทุกระดับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

          ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคล และการปรับตัวในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น การสื่อสารและประสานงานกับบุคคลภายใน/ภายนอกองค์กร โดยการนำหลักการเรื่องการสื่อสารและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร

Last modified on วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:11 น.

Latest from

back to top